REHBERLİK
Sınava Son Kala

Sınava Son Kala

 

SINAVA SON KALA TAKTİKLER

 

  Öğ­ren­ci­le­rin bu­gü­ne ka­dar­ki yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rın artık ve­ri­mi­ni ala­ca­ğı ve ay­lar­dır yo­ru­cu ve st­res­li bir tem­po­nun bi­te­ce­ği za­ma­na sa­yı­lı gün­ler kaldı. Peki, son gün­ler nasıl de­ğer­len­di­ri­lir. Rehber öğretmenimiz Funda ÜN YKS ye girecek öğrenciler için taktiklerde bulundu.

-Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin rutin ha­ya­tın­da çok fazla de­ği­şik­lik yap­ma­sı­nı tav­si­ye et­mi­yo­ruz. Çünkü Zihin sü­rek­li panik sin­ya­li­ni ve­re­cek­tir.
SINAVA GİRMEDEN ÖNCE BUNLARI YAPIN
- Öncelikle uyku düzeninin sağlanması en önemli unsurdur. Uyku düzenini sağlayan ve sabahları dinç ve zinde kalkan bir adayın sınav günü enerjisi yüksek olacak, sınavın hissettirdiği stres ve heyecanı daha rahat bir şekilde kontrol edebilecektir. 

- Sınav öncesi haftanın sakin ve huzurlu geçirilmesi önemlidir. Bu noktada ailelere de önemli görevler düşmektedir. Adayın sakin ve huzurlu olabilmesi için ev ortamını uygun koşullarda tutmaları önemlidir.

- Sınavdan bir gün önce adaylar ders çalışmayı bırakmalı o günü keyif alabilecekleri bir etkinlikle geçirmeliler. Dışarıda güneş altında ya da aşırı yorgunluk verecek ve bedensel bir sakatlığa yol açabilecek sportif uğraşlardan kaçınılmalı. Yine yemeklerini evde yemelerini hazır gıdalardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.

- Akşam yatarken sınav giriş kimlik belgesini, nüfus cüzdanını ve sınavda kullanacakları kalem ve silgilerini sabah kolayca bulacakları bir yere koymalılar.

- Sınavdan bir gün önce eş dost ve akrabaların başarı dileklerini iletmek için yoğun şekilde adayları aradıklarını biliyoruz. Bazı adaylar bu durumdan olumlu etkilenmek yerine daha fazla gerginlik yaşayabilmektedirler. İnsanların iyi niyetle aramalarını engellemek doğru bir şey olmayacağına göre bu durumda yapılması gereken telefonlara veliler bakabilir. 
-Be­yin sa­ati­ni alış­tır­mak için ger­çek sınav sa­atin­de de­ne­me sı­nav­la­rı ya­pıl­ma­lı­dır.
-Bu sı­nav­lar konu ek­si­ği veya hız nok­ta­sın­da uya­rır. Çıkan sonuçları moral bozmak için değil son hazırlıklar konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar açısından değerlendirmekte fayda var.
-Aka­de­mik ha­zır­lık kadar son haf­ta­lar­da­ki psi­ko­lo­jik ha­zır­lık­ta çok önem­li­dir.
-Spor yap­mak müzik din­le­mek yo­ru­cu ol­ma­yan ak­ti­vi­te­le­re zaman ayır­mak mo­ti­vas­yon açı­sın­dan önem­li­dir.
-Sı­na­va az kala ağrı ke­si­ci, uyku hapı, sa­kin­leş­ti­ri­ci gibi ilaç kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.
- Sü­rek­li sı­na­vın ko­nu­şul­du­ğu ve stres art­tı­rı­cı or­tam­lar­dan uzak du­rul­ma­lı­dır.
-Sı­nav gü­nün­den önce sı­na­va gi­ri­lecek okul zi­ya­ret edil­me­li­dir.
-Sı­nav günü evden za­ma­nın­da çı­kı­nız. Sınav giriş bel­ge­niz ve kim­li­ği­ni­zi unut­ma­yı­nız.
- Sınava kendinizi en iyi hissettiğiniz dersten başlayın. Bu başlangıçtaki kaygınızı azaltacaktır.
- Soruları doğru okuyun, sizden neyin istendiğini iyice anlamadan soruyu çözmeye kalkmayın.
- Seçenekleri incelerken eleme tekniğini kullanın (bu kesin değil, bu olamaz şeklinde eleyerek en aza indirgeyin.)
- Sı­nav­da op­ti­ği­ni­ze dik­kat­li kod­la­ma­lar ya­pı­nız. Cevaplarınızı optik forma hemen geçirin veya gruplayarak geçirin. Bu taktik kaydırma yapmanızı engeller. 
- TYT de süre sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­mak için zaman kul­la­nı­mı önem­li­dir. Bir soruda belli bir süre geçtikten sonra, hala çözemediyseniz başka soruya geçmeniz gerekir. Zaten zor ve kolay sorunun puan getirisi aynı olduğundan zaman kaybetmenize gerek yoktur.

ÖSYM soruları aşağıdaki 5'li skalaya göre hazırlamaktadır. 
SORUNUN NİTELİĞİ ZORLUK DERECESİ
Çok kolay %10
Kolay %20
 Normal %40
Zor %20
Çok zor %10

TURLAMA TEKNİĞİ BAŞARINIZI ARTTIRIR
- Bir testteki kolay, çok kolay ve normal soruları birinci turda çözerek; diğerlerini (zor ve çok zor soruları) ikinci tura bırakmaya turlama tekniği denir. Sınavlarda bu tekniği kullanmak başarınızı önemli derecede artıracaktır. 

- Yeteneğinize ne kadar güvenirseniz güvenin ama işlem gerektiren soruları sınav sırasında mutlaka kâğıt üzerinde çözün. 

- Sınavda sadece okuduğunuz soruya yoğunlaşmalısınız. Soruyu okurken aklınız hala bir önceki soruda kalmışsa o an okuduğunuz soruda dikkatinizi toplamanız mümkün olamaz. Her sorunun birbirinden bağımsız olduğunu unutmayın ve her bir soruya ayrı ayrı yoğunlaşın. Eğer sınav anında bir önceki sorudan kurtulmayı başaramıyor ve soruların içinde kaybolduğunuzu hissediyorsanız kısa bir süre için başınızı kaldırıp ara verin ve 15-20 saniye kadar nefes egzersizi yapın.

- Soruları önyargıdan uzak değerlendirin. Her soruda bir aldatmaca olduğunu düşünmezseniz, en basit sorularda gereksiz zaman kaybetmez ve doğru sonuca yanılmadan ulaşabilirsiniz. Aksi halde önyargıyla okuduğunuz sorularda soru içinde size verilmeyen bilgileri düşünür ve bu yüzden doğru şıktan uzaklaşabilirsiniz.

-Her soruya şans tanıyın! Kitapçıkta görmediğiniz soru kalmasın.
-Çok emek ver­di­ği­ni­zi ve kar­şı­lı­ğı­nı mut­la­ka ala­ca­ğı­nı­zı ak­lı­nı­za ge­ti­ri­niz.
-Sı­nav anı stres ya­şar­sa­nız yas­la­nıp derin nefes al­ma­yı unut­ma­yın
- Asıl önem­li ola­nın ki­şi­li­ği­niz ve sağ­lı­ğı­nız ol­du­ğu­nu unut­ma­yın
ÖZEL KARADAĞ AİLESİ 
SINAVA GİRECEK ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BAŞARILAR DİLER!!!